Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa

1/ Astrolog si uvědomuje, že jediné, co ho odlišuje od člověka, který používá jeho služeb, je míra astrologických znalostí a dovedností.
Vstupte...

2/ Astrolog si uvědomuje, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní otevřeností, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověka, který používá jeho služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální orientaci, společenský, ekonomický a politický status.
Vstupte...

3/ Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být záměrnou službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.
Vstupte...

4/ Astrolog si je vědom hranic svého oboru. Znalost astrologie ho neopravňuje k radám v jiných oborech kromě těch, ve kterých je vyškolen.
Vstupte...

5/ Astrolog se snaží vyhnout tvrzením, která by mohla způsobit v člověku, který používá jeho služeb, zmatek, nepochopení nebo strach.
Vstupte...

6/ Astrolog musí být schopen na požádání vysvětlit podstatu své práce, základy astrologie i metod, kterých užívá. Techniky, jichž se rozhodl použít, praktikuje s nejvyšší možnou přesností.
Vstupte...

7/ Pokud astrolog nahlíží do budoucnosti, činí tak s vědomím, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda.
Vstupte...

8/ Astrolog nepoužívá klamavé a nečestné prostředky při propagaci svých služeb.
Vstupte...

9/ Astrolog má právo žádat za své služby finanční nebo jinou předem dohodnutou odměnu. Má také právo odmítnout člověka, který zamýšlí použít jeho služeb, zejména tehdy, když nemůže z nějakého důvodu zaručit dodržení výše uvedených zásad.
Vstupte...

10/ V případě, že se humanistický a transpersonální astrolog při spolupráci s člověkem, který používá jeho služeb, dostane do situace, kdy není spokojen s tím, jak prožíval kontakt s tímto člověkem nebo jak si počínal, či nese-li v sobě vnitřní konflikt ze situace, kterou dostatečně nezvládá, využívá institut Supervize.
Vstupte...

11/ SUPERVIZE
Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk - astrolog vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti, jako ochrana před syndromem vyhoření.
Supervizor - astrolog je ten, kdo pomáhá zprostředkovat pohled "zhora", vede k cíli, poskytuje důvěru, bezpečí a respekt.

Základní atributy astrologické supervize:
· pomoc v činnosti – práci
· umožnění náhledu na práci
· osobní vztah
· dohoda o tom, co chce supervidovaný od supervize získat
· obsah supervize řídí supervidovaný, nikoli supervizor

Formy supervize:
· individuální (zaměřená např. na vztahy osobní, klientské, mezi kolegy; pracovní přístupy, vhodnost technik, schopnost výpočtu; způsoby řešení konkrétních problémů spojených s osobou astrologa)
· týmová - Vizizdar přímo se skupinou astrologů - upravená Balitovská skupina)
· supervize projektů (zkušenější astrolog může nabídnout pomoc se začínajícím projektem - nápadem)
(inspirace z www.psychoterapeut.cz)
Vstupte...

12/ Příspěvky k EZA OBECNĚ či NÁVRHY dalších bodů
Vstupte...


Fórum     Přihlašte se  Registrujte se  TISK     Administrace