1/ Astrolog si uvědomuje, že jediné, co ho odlišuje od člověka, který používá jeho služeb, je míra astrologických znalostí a dovedností.

Bez komentáře.


1 kennaz
Za mne:
Astrolog je především člověk. Míra astrologických znalostí a dovedností a míra lidských kvalit jsou navzájem nezávislé. Lidské kvality nejsou měřitelné úrovní astrologických znalostí. Ergo kladívko astrolog není víc než jeho klient a neměl by to ztrácet ze zřetele.

2/ Astrolog si uvědomuje, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní otevřeností, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověka, který používá jeho služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální orientaci, společenský, ekonomický a politický status.

Z první diskuse v Rašovicích 7.října 2007:
2. Astrolog si uvědomuje a r e s p e k t u j e, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní otevřenocí, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověk, který používá jeho služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální orientaci, společenský, ekonomický a politický status.
(zde jsme doplnili (proloženě) slovo respektuje, neboť nám přišlo, že to více vystihuje situaci. Zkuste se nad tím zamyslet. Díky)


1 kennaz
Za mne:
Astrolog klienta respektuje.
(z čehož automaticky plyne, že si z něj nedělá projekční plátno, či se o to alespoň maximálně snaží :-)

3/ Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být záměrnou službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

Z první diskuse v Rašovicích 7.října 2007:
3. Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. (dle diskuse se ukázalo, že toto je velmi sporné. Někteří zúčastnění se s tím nemohli ztotožnit) Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby. (co to je „ podrobné informace“ tady by bylo třeba to v dodatku nějak definovat ???)MarLuk

MarLuk vložila komentář D. Vysušilové
3. Astrolog pracuje tak, aby neporušil právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. V souladu se zákonem ochraňuje data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb a výsledky své práce nezneužívá k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

MarLuk vložila komentář P.Turnovskýho
3. Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. (S kterými body se nedokázali ztotožnit? Mně se to zdá nanejvýš důležité, a navíc je tu je rozdíl mezi použít a zde uvedeným slovem zneužít.) Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

MarLuk vložila komentář L.Axmannové
Bod 3:
1)… a nesmí zneužít výsledků své práce z mocenských, sexuálních, politických, ekonomických, náboženských ani jiných pohnutek a důvodů.

2) Astrolog nesmí provádět výklad horoskopu třetí osoby bez jejího ověřeného souhlasu. Pro klienta může pojmenovat souvislosti své Nativity a Nativity třetí osoby i bez jejího souhlasu.

MarLuk vložila komentář A.Moravcové
Tento bod mi také připadá velmi důležitý, protože slovo manipulace přesně vystihuje vnitřní stav a záměr osoby, která někoho nebo něco chce zneužít.
Dodatek „podrobné infomace“ myslím přesně vstihuje a zpřesňuje informaci.

MarLuk vložila komentář Falkona
3. Astrolog zaručuje nedotknutelnost soukromí, svědomí i pověsti člověka, jehož data zpracoval. Z uvedeného důvodu se nevyjadřuje k případům osob v trestním řízení, nebo osob, o které se zajímají veřejná média, ať už z jakéhokoli důvodu. V souladu s platnými právními předpisy, zejména v otázkách ochrany osobnosti a ochrany dat, je povinen dodržovat naprostou mlčenlivost.

MarLuk vložila komentář M. Ottové
3. Tady mám problém s horoskopy dětí pro jejich rodiče a prarodiče. Jsou to podrobné informace o třetí osobě, takže bychom je podle EZ vůbec dělat neměli. Já je dělám a mám z nich radost, protože za tím vidím upřímnou snahu těch vychovatelů přistupovat ke svým potomkům už předem s respektem k jejich individualitě, s otevřeností, objektivně, tak, aby lépe znali schopnosti, které mohou vhodnými příležitostmi podporovat i konfliktní vzorce, které mohou rostoucímu člověku od začátku pomáhat zvládat. Peru se ale sama se sebou, pokud jde o věkovou hranici, odhalit takhle rodičům pubertálního "skoro dospělého" se mi příčí. Možná, že tohle téma jste při tvorbě zásad dávno vyřešili, protože to tu vůbec nezaznělo, takže to víc rozepisovat nebudu, když tak později. Připadá mi škoda kvůli tomu, že toto téma obsahuje sporný bod, připravit nadšené vychovatele o užitečné informace a striktně 3.bod EZ dodržovat. Tedy tak, jak teď zní.
Otázka manipulace - to je to, co jsem napsala v úvodu - mně vadí těm lidem předat informace a nechat je v tom plácat, ráda bych jim pomohla, aby to, co se doví, uměli strávit a využít. Ovšem to už jsme skoro u psychologie. Psycholog bezpochyby manipulátor je a mnoho lidí by právě proto na terapii nikdy nešlo. A ten, kdo tam jde, s touto manipulací počítá. Jaké mají tedy psychologové v tomto směru zásady? Nešly by u nás použít? Možná by šlo dát klientovi vybrat - může se jen dovědět astrologické informace a nebo s ním může být vedená konzultace, kdy s ním bude astrolog pracovat takovým způsobem, aby klientovi s jeho situací pomohl.


Žádné příspěvky.

4/ Astrolog si je vědom hranic svého oboru. Znalost astrologie ho neopravňuje k radám v jiných oborech kromě těch, ve kterých je vyškolen.

Bez komentáře.


1 kennaz
Tomu trochu nerozumím. Mimochodem, je RADA manipulací (strkám klienta někam, kam by sám, resp. beze mne, nešel?)?
Zabraňuje nějaký druh formulace rady tomu, abych nasadila klientovi do hlavy brouka, který mu přehodí nějakou výhybku?
Ale hlavně:
znalost astrologie ho neopravňuje k radám v jiných oborech...
K jakým radám astrologa znalost astrologie opravňuje?
Neopravňuje-li znalost astrologie astrologa k žádným radám, co je účelem konzultace? Sebepoznávání klienta? Které techniky jsou v takovém případě legitimní?

5/ Astrolog se snaží vyhnout tvrzením, která by mohla způsobit v člověku, který používá jeho služeb, zmatek, nepochopení nebo strach.

Z první diskuse v Rašovicích 7.října2007:
5. Astrolog se snaží vyhnout tvrzením , která by mohla způsobit v člověku, u kterého se to dá předpokládat, zmatek, nepochopení nebo strach. (jak tady??? Nechat či doplnit v dodatku ???)MarLuk

MarLuk vložila komentář D.Vysušilové
5. Astrolog se vyhýbá tvrzením, o kterých se dá předpokládat, že by mohla v člověku způsobit zmatek, nepochopení nebo strach.

MarLuk vložila komentář P.Turnovskýho
5. Astrolog se snaží vyhnout tvrzením , která by mohla způsobit v člověku, u kterého se to dá předpokládat to je nadbytečné dá se to předpokládat u každého, zmatek, nepochopení nebo strach.

MarLuk vložila komentář L.Axmannové
Bod 5
Na základě a podle svých profesních znalostí, vědomí a svědomí, astrolog nesmí v nikom vyvolávat zmatek, nepochopení nebo strach.

MarLuk vložila komentář A. Moravcové
Tento bod by asi měl být doplněn nebo nějak více zpřesněn. Možná je také důležité v textu nějak zpřesnit, co je myšlno slovem „tvrzení“. Možná bych to ale celé raději napsala:

Astrolog by se měl snažit, pokud je tomu třeba, druhému člověku přiblížit přínosnou stránku zdánlivě negativních tendencí. V žádném případě by však neměl záměrně způsobovat zmatek, nepochopení nebo dokonce strach.
(možná nějak tak, nebo třeba jinak.?.)

MarLuk vložila komentář Falkona:
5.Astrolog se vyvaruje výroků, jimiž by apeloval na svědomí nositele horoskopu, nebo omezoval svobodu jeho rozhodování. Zejména nesmí klientovi hrozit, děsit jej, zpochybňovat jeho systém hodnot. O intimních problémech smí hovořit pouze tehdy, přeje-li si to klient.

MarLuk vložila komentář M. Ottové
5. Já lidem říkám, že astrolog má pohled klienta obohacovat o další možnosti řešení situace, ale nikdy ho nesmí záměrně odrazovat, omezovat nebo v něm vyvolávat obavy a strach. Pokud se - při zachování kvality výsledku - nemůže vyhnout informaci, která by v klientovi takové pocity vyvolala, musí s klientem pracovat takovým způsobem, aby ten odcházel s vědomím, že jeho situace je nebo bude alespoň řešitelná. Ale to už jsme zase u té psychologie.


Žádné příspěvky.

6/ Astrolog musí být schopen na požádání vysvětlit podstatu své práce, základy astrologie i metod, kterých užívá. Techniky, jichž se rozhodl použít, praktikuje s nejvyšší možnou přesností.

Bez komentáře.


Žádné příspěvky.

7/ Pokud astrolog nahlíží do budoucnosti, činí tak s vědomím, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda.

Z první diskuse v Rašovicích 7.října2007:
7. Pokud s e astrolog s n a ž í nahlížet do budoucích p r o c e s ů, činí tak s vědomí a d e k l a r u j e, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda. (doplněno, co vy na to???)MarLuk

MarLuk vložila komentář D.Vysušilové
7. Pokud se astrolog snaží nahlížet do budoucích procesů, činí tak s vědomím souvztažnosti s potenciálními rozhodnutími a skutky konkrétního člověka a deklaruje, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda.

MarLuk vložila komentář P.Turnovskýho
7. Pokud se astrolog snaží nahlížet do budoucího průběhu procesů, činí tak s vědomí že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda a měl by to také srozumitelným způsobem deklarovat.

MarLuk vložila komentář L.Axmannové
Bod 7 - Naprosto souhlasím

MarLuk vložila komentář A.Moravcové
souhlas s verzí: 7. Pokud se astrolog snaží nahlížet do budoucího průběhu procesů, činí tak s vědomí že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda a měl by to také srozumitelným způsobem deklarovat.

MarLuk vložila komentář Falkona
7.Astrolog nemusí odmítat klientovo přání nahlédnout do budoucnosti, je však povinen klientovi vysvětlit, že HATA není věštebná disciplina.

Záměrně jsem se vyhnul vágním formulacím a pojmům, jako "snažit se", apod. Záměrně jsem to napsal poněkud drsně - je to příspěvek do diskuse. Ale jde mi o to, aby se co možno vyloučil několikerý výklad a i rozbory pro noviny, byly postaveny mimo normu, pokud se týkají někoho žijícího. Neumím naléz uspokojivý ekvivalent lékařského (nebo zpovědního) tajemství a zavádět tajemství astrologické se mi nechce. Obecně bych řekl, že pokud jsem se jakkoli dostal k něčím datům a sestavil horoskop, budu o tom držet zobák, pokud nejde o člověka již dávno mrtvého (avšak i v tom případě bych byl opatrný). Ale to je opět otázkou diskuse.

MarLuk vložila komentář M.Ottové
7. Nemám problém, jsem o to žádána, ale upozornění, že tímhle se hranice astrologie běžně překračují, je pro lidi jakoby úleva, snad je předpovídání budoucnosti pro racionálně myslící lidi nepřijatelné jako takové nebo jim to vysvětluje, proč to věštění nefunguje, nevím.


Žádné příspěvky.

8/ Astrolog nepoužívá klamavé a nečestné prostředky při propagaci svých služeb.

Bez komentáře.


Žádné příspěvky.

9/ Astrolog má právo žádat za své služby finanční nebo jinou předem dohodnutou odměnu. Má také právo odmítnout člověka, který zamýšlí použít jeho služeb, zejména tehdy, když nemůže z nějakého důvodu zaručit dodržení výše uvedených zásad.

Bez komentáře.


Žádné příspěvky.

10/ V případě, že se humanistický a transpersonální astrolog při spolupráci s člověkem, který používá jeho služeb, dostane do situace, kdy není spokojen s tím, jak prožíval kontakt s tímto člověkem nebo jak si počínal, či nese-li v sobě vnitřní konflikt ze situace, kterou dostatečně nezvládá, využívá institut Supervize.

MarLuk vložila komentář D.Vysušilové
10. V případě, že se humanistický a transpersonální astrolog při spolupráci s člověkem, který používá jeho služeb, dostane do situace, k d y n e n í s c h o p e n s tím, jak prožíval kontakt s tímto člověkem nebo jak si počínal, či nese-li v sobě vnitřní konflikt ze situace, kterou dostatečně nezvládá, využívá institut Supervize. ( tady je nezbytně nutné napsat v dodatku k zásadám, co jsou to supervize, kde je možno se jich zúčastnit, jak a tak… beru si za úkol zformulovat základ pro diskusi.) Proložená věta nedává smysl – něco tam chybí


Žádné příspěvky.

11/ SUPERVIZE
Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk - astrolog vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti, jako ochrana před syndromem vyhoření.
Supervizor - astrolog je ten, kdo pomáhá zprostředkovat pohled "zhora", vede k cíli, poskytuje důvěru, bezpečí a respekt.

Základní atributy astrologické supervize:
· pomoc v činnosti – práci
· umožnění náhledu na práci
· osobní vztah
· dohoda o tom, co chce supervidovaný od supervize získat
· obsah supervize řídí supervidovaný, nikoli supervizor

Formy supervize:
· individuální (zaměřená např. na vztahy osobní, klientské, mezi kolegy; pracovní přístupy, vhodnost technik, schopnost výpočtu; způsoby řešení konkrétních problémů spojených s osobou astrologa)
· týmová - Vizizdar přímo se skupinou astrologů - upravená Balitovská skupina)
· supervize projektů (zkušenější astrolog může nabídnout pomoc se začínajícím projektem - nápadem)
(inspirace z www.psychoterapeut.cz)

Bez komentáře.


Žádné příspěvky.

12/ Příspěvky k EZA OBECNĚ či NÁVRHY dalších bodů

MarLuk vložila návrh ke zvážení. Autor Falkon:
Tak mě napadá, že EZ se týkají vztahu astrlog-klient, ale existuje ještě závažný vztah astrolog-astrolog. Tam by snad mělo být ošetřeno, jak zamezit opisování, vydávání cizí práce za vlastní. Já vím, že je to neobyčejně složitá záležitost, však zde byla snaha o ní diskutovat o konkrétních případech, anyž bychom se k něčemu dobrali. Ale něco by snad v tomto smyslu stálo za včlenění do etického kodexu.


1 Axmannová
Před lety, když jsme se v Rašovicích poprvé sešli nad návrhem EZA, z pera Martiny Lukáškové, Radmily Valtrové a Pavla Turnovského (snad to nepletu), rozuměla jsem důvodům pro vytvoření EZ jako ochraně klienta před ujetím astrologa a astrologa před nepřiměřenými požadavky a nároky klienta. Píšu před ujetím astrologa, protože podpisem astrolog deklaruje souhlas, že jeho jednání člověka – astrologa bude v souladu se zněním a významem EZ.
Zásady je samozřejmě možné znát, ctít je, pomáhat s jejich pilováním, a přitom je nepodepsat – s tím jsem sama dlouho měla potíž než jsem si uvědomila důležitost osobního příkladu, když chci EZ pomáhat prosazovat…
Zásady mám za čistě praktickou pomůcku – mají mě ochránit přede mnou, např. před tím, kdy se mi tak velmi nechce shledávat důvody k zodpovědnému (ba i slušnému) jednání vůči klientovi – ano, párkrát jsem na tom tak byla…
Tím, že jsem seděla u jejich vzniku a poctivě je tam a zpátky žvýkala, trávila i vyvrhovala a pomáhala upravovat (:-) , dost se mi dosavadní formulace EZ dostaly pod kůži. Domnívám se, že nejen mně.

Nejde z mého pohledu o polotovar, který bychom měli tady dopéct, ale o vypilování jednotlivostí k pokud možno naprosté jednoznačnosti a srozumitelnosti.
To je můj názor, napsaný možná neobratně, ale určitě v dobrém vůči všem zdejším. LA